Cardiab Cycling Team

Clubreglement

Cardiab Cycling Team

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

MISSIE CARDIAB CYCLING TEAM

 

Onze missie bestaat eruit om hart-, vaat- en diabetespatiënten aan te zetten tot bewegen en sporten en deze specifiek te begeleiden in de wielersport met als doel het globale cardiovasculair risico te verlagen, het verhogen van de algemene conditie, het verbeteren van de levenskwaliteit alsook verlengen van de levensduur.

 

Wij beschouwen dit als een essentieel onderdeel van de behandeling van deze doelgroep.

 

Onze doelstelling is om met gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde trainingen sportief te fietsen in groep (niet-recreatief / niet-competitief!).


 

ACTIVITEITEN

 

De hoofdactiviteiten bestaan uit het gezamenlijk ondernemen van fietstochten met zowel de racefiets als de mountainbike.

 

Nevenactiviteiten zijn o.a. spinning tijdens de wintermaanden, het organiseren van een fietsweekend in de lente en een fietsklimweek aan het einde van het zomerseizoen.

 

Elk jaar, tussen het einde van het zomerseizoen en het begin van het daaropvolgende zomerseizoen, zal een algemene ledenvergadering gehouden worden waarop de activiteiten van het komende seizoen worden voorgesteld (meestal na de Nieuwjaarsperiode). Bijzondere ledenvergaderingen kunnen steeds samengeroepen worden op aanvraag.

 

VOORWAARDEN TOT DEELNAME

  1. Als lid kunnen worden toegelaten:hart-, diabetes- of vaatpatiënten en gelijkgestelden.
  2. Beschikken over een recent attest waaruit blijkt dat er medisch geen bezwaar is (Non-contra-indicatieattest). Dit attest moet zijn afgeleverd door een cardioloog. Wanneer een lid na een langdurige afwezigheid of ziekte de trainingen wenst te hervatten, dient hij/zij terug te voldoen aan deze voorwaarde.
  3. Een minimum belastbaarheid behalen van 150 Watt.
  4. Beschikken over een racefiets.
  5. Dragen van een helm en clubkledij
  6. Zich schikken naar het fietsreglement dat door de CCT-werkgroep opgesteld werd.
  7. Het betalen van lidgeld aan de “Hartvriendenkring vzw Klein-Brabant”.
  8. Gedrevenheid en motivatie, wederzijds respect, sociale integratie en groepsgeest dragen wij hoog in het vaandel. Gezelligheid en sportieve kameraadschap staan voorop.
  9. Er is geen leeftijdsbeperking voor deelname!
  10. Door zijn/haar handtekening op het inschrijvingsformulier, heeft elk lid verklaard een exemplaar van het huishoudelijk reglement te hebben ontvangen en elke bepaling ervan te kennen en te aanvaarden.

LIDGELD & VERZEKERING

 

Het Cardiab Cycling Team is een onderdeel van de “Hartvriendenkring vzw Klein-Brabant”.

Om deel te nemen aan de activiteiten van het Cardiab Cycling Team (en ook aan deze van de Hartvriendenkring ) is het logisch dat ook de fietsers van het CCT aangesloten zijn bij de Hartvriendenkring.

 

Aan het lidmaatschap van de Hartvriendenkring is er bovendien een verzekering gekoppeld waardoor je als lid tijdens deelname aan activiteiten die ingericht worden door zowel de Hartvriendenkring als het CCT verzekerd bent.

 

FIETSREGLEMENT

VEILIGHEID IS PRIORITEIT

·         Als fietser hebben we rechten, maar zeker ook plichten.

·         Fietsers worden juridisch erkend als zwakke weggebruiker, maar dit ontslaat je niet van je verplichtingen.

FIETSEN IN GROEP

·         Groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.

·         Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.

·         De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan fietsen op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto. Indien er slechts 1 begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

·         Fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter strook van de rijbaan gebruik maken.

·         Onze uitgangspunten zijn:

-         Met twee naast elkaar rijden;

-         De “gidsen van dienst” worden niet voorbijgereden;

-         De “gidsen van dienst” bepalen of er op het fietspad of op de weg wordt gereden. Iedereen volgt verplicht hun keuze.

-         Een kruispunt rijden we samen over en daarbij eerbiedigen we de signalen van de “gidsen van dienst”.

-         Indien iemand onderweg de groep wenst te verlaten, verwittigt hij één van de begeleiders.

-         Bij pech, ongeval, gezondheidsproblemen van een lid stopt de hele groep altijd rechts naast de rijbaan. Samen uit, samen thuis.


VOORRANG

·         Men is steeds verplicht voorrang te verlenen aan elke, op reglementaire wijze, van rechts komende weggebruiker.

·         Is die weggebruiker gestopt dan verliest deze zijn voorrang niet.

·         Dwing nooit je voorrang af tegenover andere weggebruikers.

 

HOFFELIJKHEIDSCODE

 

1.        Ik fiets hoffelijk.

2.       Ik heb respect voor andere weggebruikers.

3.       Ik volg de verkeersregels.

4.       Ik respecteer de voorrangsregels.

5.       Ik breng andere weggebruikers niet in gevaar.

6.       Als ik andere fietsers, voetgangers, skeelers, joggers, dienstwagens van de waterwegbeheerder,… tegenkom, snij ik hen de weg niet af, maar wacht ik rustig tot ik voorbij kan.

7.       Ik laat weten dat ik er aan kom door gebruik te maken van mijn fietsbel.

8.       Ik kijk goed en ver voor me uit, zodat ik kan anticiperen op mogelijke hindernissen.

9.       Ik hou me aan de maximale snelheid.

10.    Ik pas mijn snelheid aan de omstandigheden aan.

11.     Als getraind fietser vermijd ik zoveel mogelijk de tijdstippen waarop tragere weggebruikers op het jaagpad of fietspad onderweg zijn.

12.    Ik vertraag en stop als dat nodig is voor de veiligheid van mezelf en van anderen.

13.    Ik rij niet in een al te grote groep om andere weggebruikers niet te storen.

14.    Ik gebruik in groep nooit de volledige breedte van het jaagpad of fietspad, zodat er altijd voldoende ruimte overblijft voor andere weggebruikers. Met twee naast elkaar rijden is het uitgangspunt.

15.    Ik neem de rechterkant van het jaagpad of fietspad, ook in de bochten.

16.    Uit respect voor de natuur gooi ik geen afval langs de weg.


 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Ieder lid verklaart zich akkoord met het principe dat de inrichters geen juridische verantwoordelijkheid dragen in geval van ongeval of ander probleem.

 

De leden verklaren vrij tot het CCT toe te treden. Zij erkennen dat zij vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid deelnemen.

 

Derhalve, en zonder enig voorbehoud, verklaren zij uitdrukkelijk dat zij, bij deelneming aan de georganiseerde activiteiten, afzien van enig verhaal. Dit geldt zowel uit hoofde van de aard of de zwaarte van de activiteit, als uit hoofde van de groep of de inrichting van de activiteit of enige andere bijeenkomst van het CCT. De werkgroep is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de georganiseerde activiteiten.

Noch het Cardiab Cycling Team als geheel, noch de werkgroep als geheel, noch elk lid afzonderlijk kan aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen tijdens of omtrent de georganiseerde activiteiten.

 

Leden die deelnemen aan de door het CCT georganiseerde sportactiviteiten en daarbij de instructies van welke aard ook van de begeleidende medische staf en/of organisatoren negeren, doen dit op eigen risico. Het CCT kan hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld.

 

 

VERTROUWELIJKHEID LEDENLIJST

 

De ledenlijst moet als een interne en vertrouwelijke informatie worden beschouwd. De wet op de bescherming van de privacy zal hier worden gevolgd.


 

WERKGROEP

 

Het Cardiab Cycling Team werkt volgens democratische principes. Leden kunnen zich bij elk lid van de werkgroep kandidaat stellen om toe te treden tot de werkgroep. Er is wel een maximum van 9 leden. Bij toetreding tot de werkgroep dient 2/3 van de aanwezige werkgroepleden akkoord te gaan met de kandidaat.

 

Alle leden kunnen steeds met suggesties en voorstellen terecht bij de werkgroep. Deze suggesties en voorstellen worden besproken tijdens de volgende vergaderingen. (Leden die bijvoorbeeld bereid zijn tot het occasioneel “verkennen, voorbereiden en gidsen” van clubritten kunnen dat ten allen tijde melden bij de werkgroep.)

 

Het Cardiab Cycling Team eert het principe: “Des te meer leden actief deelnemen aan de organisatie van de activiteiten van het CCT, des te belangrijker het CCT wordt voor de leden”.

 

KLEDIJ

 

Elk lid verbindt er zich toe om met valhelm en in de teamkledij aan de start van de teamritten te verschijnen.

 

Wanneer een lid teamkledij wenst aan te kopen, dan meldt hij dat aan een lid van de werkgroep.

 

De werkgroep organiseert slechts een nieuwe aankoopronde voor teamkledij wanneer het totaal aantal gevraagde stuks voldoende is opgelopen om de goedkoopste prijs te bekomen bij de leverancier van de teamkledij.

 

 

 

 

De CCT Werkgroep